»Kullanıcı: »Şifre: Beni hatırla?
Beles.Org / Sosyal / Ruh Sağlığı / Atarax Prospektüs Bilgileri


Atarax Prospektüs Bilgileri:
Yazdı:  24 Dec 2007 23:21   Son düzenlenme: osman
Panik atak ya da anksiyete sorunu olanlara en çok verilen ilaçlardan biri Atarax'dır.
Atarax tek başına tedavi edici bir ilaç olmayıp, sadece semp­to­ma­tik tedavi yapmaktadır.

- Atarax Prospektüs Bilgileri -

Endikasyonları:
Psi­ko­nö­roz­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te­nin or­ta­ya çık­tığı or­ga­nik has­ta­lık­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır.

Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar gi­bi al­ler­jik du­rum­la­ra bağ­lı pru­rit­ler ve his­ta­min­le olu­şan pru­rit­le­rin te­da­vi­sin­de ya­rar­lı­dır. Se­da­tifola­rak pre­me­di­kas­yon­da ve­ya ge­nel anes­te­zi­den son­ra kul­la­nılır. Ay­rı­ca, akut al­kol ke­sil­me­sin­de­ki aji­tas­yo­nun te­da­vi­sin­de, opi­um­lar­la anal­je­zi doz­la­rı­nı azalt­­mak için, ta­şıt tut­ma­la­rı­nı kont­rol için,deği­şik ne­den­li (örn. pos­to­pe­ra­tif) bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı kont­roliçin kul­la­nı­la­bi­lir.

Hid­rok­si­zin ba­zı tip kalp has­ta­lık­la­rıy­la be­ra­ber gö­rü­len ank­si­ye­te ve en­di­şe­yi kal­dır­ma özel­liğiy­le bu has­ta­lar­da ya­rar­lı olur.

Kontrendikasyonları:
Hid­rok­si­zi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da vein­ter­mit­tant akut por­fi­ri­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyarılar:
Kon­vül­si­yon po­tan­si­ye­li yük­sek has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Po­tan­si­yel an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri ne­de­niy­ledar açı­lı glo­kom, üri­ner re­tan­si­yon ris­ki olan pros­tat hi­pert­ro­fi­le­ri,pa­ra­li­tik ile­us ve myas­te­nia gra­vi­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Mo­tor­lu ta­şıt ve dik­kat ge­rek­ti­ren araç kul­la­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Re­nalfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sü­te ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan Etkileri:
Yan et­ki­ler ge­nel­lik­le na­dir gö­rü­lüp, en sık olan­la­rı uyu­şuk­luk ve ağız ku­ru­luğu­dur.
Bu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me, hi­po­tan­si­yon, ser­sem­lik his­si, hi­per­sen­si­ti­vi­te ve baş ağ­rı­sı na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

An­ti­ko­li­ner­jiket­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak yaş­lı­lar­da üri­ner re­tan­si­yon, kons­ti­pas­yon,ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı ve men­tal kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileşim:
Nar­ko­tik ve nar­ko­tik ol­ma­yan anal­je­zik­ler, bar­bi­tü­rat­lar, tran­ki­li­zan ve hip­no­tik­ler gi­bi SSS dep­re­san­la­rı ve­ya al­kol ile bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da hid­rok­si­zi­nin po­tan­si­ya­li­ze edi­ci et­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı ve bi­rey­seldoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır.

MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­ya an­ti­ko­li­ner­jik et­kin­liği bi­li­nen ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Hid­rok­si­zin, fe­ni­to­inin an­ti­kon­vül­san et­ki­nl­i­ği­ni ve ad­re­na­li­ninpre­sör et­ki­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi:
Ank­si­ye­te bo­zuk­luk­la­rı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sive yay­gın ank­si­ye­te bo­zuk­luğun­da: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da: 50-100 mg/gün top­lam doz üçe bö­lü­ne­rek alı­nır.

Şid­det­li ol­gu­lar­da 300 mg/gün’e ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re de 15-25 mg’dir.
Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50-100 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

1-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 5-15mg’dir.
Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve­ya kon­takt der­ma­toz­lar­da:
Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da: Yat­ma­dan ön­ce 25 mg ile baş­la­nır. De­va­mın­da gün­de 3-4 ke­re 25 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 15-25 mg’dir.
Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50-100 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

1-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 5-15 mg’dir.
Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Ge­nel anes­te­zi­den ön­ce ve son­ra se­da­tif ola­rak:
Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da 50-100 mg, 1-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 1 mg/kg alı­nır.

Bu yazılar bilgi amaçlıdır. Her türlü ilaç Doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Atarax için sozluk.sourtimes.org adresinde yapılan yorumlar grin_1

- dozaji normal tutuldugunda hafiften uyku vermekten başka birşey yapmayan ilaç.

- 2 gün üst üste akşam yatmadan önce ve sabah kalkınca alındığında insanı sersem sineğe çeviren, bir yerlere tutunmadan ayakta durmayı bile zorlaştıran, sürekli yatak ve uyku hayalleri kurduran fazla sakinleştirici ilaç.

- panik atak rahatsızlığı olanlara paso yazılan reçete.
Yazdı:  26 Apr 2008 16:37
Slm...
        Sayın Osman abim ben de anjioödem rahatsızlıgı var. Uzun süre Atarax isimli tablet kullandım. Sigara alışkanlıgım var. 1 yıl sigarayı bıraktım sonlara dogru, anjioödem agırlaştı bende ayrıca yogun anksiyete yaşamaya başladım. Bu dönemi atlatamadım maalesef sigaraya dönüş yaptım. Anjioödem yok denecek kadar azaldı, anksiete kalmadı. Ancak sigaranın verdiği etkiler perişan ediyor beni. Çıkış yolu bulamadım... saygılar
Yazdı:  22 Nov 2009 14:56   Son düzenlenme: dr_hakan
Atarax aslında dermatologlar tarafından cilt kaşıntılarında semptomatik tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Ciltte özellikle alerjik durumlarda meydana gelen kaşıntılarda etkilidir.
Ayrıca taşıt tutmaları ve mide bulantılarında da etkilidir.

Tablet hap ya da şurup olarak takdim edilmektedir.

Tablet içeriğinde: 25 mg Hydroxyzine HCl
Şurup İçeriğinde: 2 mg/ml Hydroxyzine HCl

Atarax, içerdiği hidroksizin hcl etken maddesi sebebiyle kişide sakinleşme ve uyku yapabilir.
Bu sebeple Anksiyete tedavisinde psikiyatristler tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Aslında Atarax içildikten sonra meydana gelen uyku, ilacın bir yan etkisidir. Bu sebeple etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ayrıca ağız kuruluğu yapabilir.

Hidroksizin maddesine aşırı duyarlılığı olan kişilerde çeşitli reaksiyonlara yol açabilir.

Glokom ya da üriner sistemde sorunu olan, dikkat gerektiren işlerde çalışan ve motorlu araç kullanan hastaların bu durumları muhakkak doktoruna bildirmesi gerekmektedir.

Emziren annelerin kullanımı sakıncalıdır!

Tüm ilaçlarda olduğu gibi Atarax'da doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Yazdı:  03 Jul 2012 23:07
Atarax kaldırıldı mı, Atarax neden yok gibi özel mesajlarınıza yanıt olarak şunu verebiliriz.

Evet, Atarax piyasan kaldırıldı, üretimi durduruldu.
Nedeni ise mechul. Ucuz ama işlevi yüksek, insanları rahatlatan bir ilaç olduğu bir çok insan tarafından söyleniyordu. Artık olayın ticari bir boyutu mu var, yoksa ilacın tehlikeli bir yan etkisi mi tespit edildi bunları bilmiyoruz.

Bilen varsa yazabilir.
Yazdı:  09 Nov 2012 08:17
Panik atak hastası olduğumu farkettiğimden 1-2 ay sonra kaygı ve korkuya dayanamayıp psikiyatriye gittim. Secita ile birlikte atarax verdi. Atarax piyasadan kaldırılmadı. Bizzat kullanıyorum. Kullandığım günden bu yana aradan 15 gün civarı bir şey geçti ve hiç korku-kaygı yaşamamaya başladım. Normalde üniversitemdeki psikoloğa gidecektim lakin bayram arefesi gittiğim için devlet hastanesindeki psikiyatriste gittim. Sorunu olanlar gitsin iyi geliyor gerçektende...
Yazdı:  21 Apr 2014 22:56
bu atarax sizde nasıl bi yan etki gösterdi bilmiyorum ama bende acayip uyku yaptı. gerçekten ilaç gerçekten rahatlatıyor gece güzelce uyuyorsun ama sabah mal gibi oluyorsun.
birde ben ilacı yarım içiyorum grin_1 Doktor bana gece yatmadan 1 saat önce 1 tablet vermişti. 1 tablet içsem herhalde sabah uyanamam. kesinlikle bünyeden bünyeye farklılık gösteren bir ilaç.
Benim için en büyük yan etkisi sabahtan akşama kadar ayakta uyutması. İnsanın içinden iş yapma isteği gelmiyor. Enerji Sıfır biglol
Ana Sayfa